Extra stämma tisdagen den 10 april 2018 kl 19 i porten Stigbergsgatan 32.

Styrelsen för Bfr Stammen23 kallar till extrastämma tisd 10 april kl 19.

Förslag till beslut :

Styrelsen för Stammen23 föreslår Årsmötet att besluta om ändring för stadgar för Bfr Stammen23 i enighet med styrelsens bifogade förslag.

Dagordning : 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämordförande 4. Anmälan av stämordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerade tillika rösträknare 6.Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens förslag till stadgeändring 9. Stämmans avslutande.

De nuvarande  stadgarna finns på föreningens hemsida och det framgår av det bilagda stadgeförslaget hur både de gamla och såväl som de föreslagna stadgarna ser ut.

Bakgrund :

En bostadsrättsförenings verksamhet och förhållande mellan medlemmar och förening styrs i huvudsak av två lagar, bostadsrättslagen och lagen om ekonomiska förening . Båda dessa lagar ändrades fr o m 1 juli 2016, på så sätt att bostadsrättsföreningens verksamhet påverkas och därmed måste föreningens stadgar anpassas till de nya lagarna. De lagar som mest påverkar bostadsrättsföreningen är:

  • Revision och kallelse till stämman
  • Epost vid kallelse till stämman och information till medlemmarna
  • Ombud och biträde vid stämman

Dessutom har vi gjort några andra ändringar av vilka den väsentligaste är att föreningen ska ha möjlighet att ta ut en avgift för andrahandsupplåtelse.

Beslut om stadgeförändring sker vid två stämmor som ligger efter varandra. På den första stämman ska mer än hälften av de angivna rösterna, inklusive fullmakter, vara för stadgeändringsförslaget. På den andra stämman ska minst 2/3 , inklusive fullmakter, rösta för ändringen. Först när den första stämman är avklarad kan styrelsen kalla till en annan stämma. Den andra stämman ska bekräfta första stämmans beslut

Du kan läsa bilagan om de stadgeändringar som är föreslagna under Stadgar på hemsidan. De är markerade med gul färg.

Välkomna !

E L N     genom styrelsen