Förtydligande om överklagande gällande Ersta nya sjukhus

Med anledning av att styrelsen inte gavs utrymme att bemöta de synpunkter som framfördes under årsstämman den 6 maj, vill vi göra några förtydliganden av vårt resonemang och den gångna processen gällande byggnationen av Ersta nya sjukhus (ENS).

Styrelsen har sedan processen påbörjades (2012) lämnat synpunkter och överklagat detaljplanen och bygglovet för Ersta nya sjukhus i en rad instanser. Inledningsvis lämnades synpunkter på detaljplanen. Sedan denna fastställdes har styrelsen överklagat från första till högsta instans. Styrelsen har därefter även lämnat synpunkter samt överklagat bygglovet till Länsstyrelsen och fått avslag.

Efter det senaste avslaget av överklagande av bygglov har styrelsen fattat beslut om att inte göra fler överklaganden. Anledningen till detta är främst att vi inte kunnat tillföra några ytterligare argument än de som redan lagts fram.

Styrelsens sammanvägda bedömning är därför att vi, istället för fortsatt konfrontation, bör söka dialog med Ersta. Bostadsrättsföreningen och Ersta har ett gemensamt intresse i att byggnadsarbetet ska bli så problemfritt som möjligt, inte minst då Ersta sjukhus kommer att ha sin verksamhet igång under hela byggprocessen. 

All den information styrelsen har tagit del av gällande ENS har publicerats via bloggen på hemsidan, stammen23.se. Ytterligare information om bygget finns på Ersta diakonis hemsida. 

Sedan den nya styrelsen för Stammen 23 tillträdde representeras styrelsen av Bo Wernström i frågorna kring Ersta nya sjukhus.