Protokoll från föreningsstämman

astammen23

Här är det justerade protokollet från årets stämma. Signerade kopior hänger på alla anslagstavlorna i huset och om det skulle finnas någon skillnad mellan dem och det protokoll som ligger här är det de signerade versionen som gäller.

Årsmöte  11 maj 2016 i Norska kyrkan

1. Stämmans öppnande

Mötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna.

2. Godkännande av dagordning

Stämman godkände dagordningen

3. Val av stämmoordförande

Anci Steilind valdes till stämmans ordförande.

4. Stämmoordförandes val av protokollförare

Karin Wernström Bergman valdes till stämmans protokollförare.

5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

Thord Sjöberg och Elisabeth Lindell Norén valdes till protokolIjusterare tiIIika rösträknare.

6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst

Stämman l‹onstaterade att årsmötet blivit stadgeenligt

7. Fastställande av röstlängd

Stämman godkände deltagarlistan som upprättats vid mötets början som röstlängd.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning

Camilla Rosell berättade att styrelsen under året fokuserat på att gå igenom föreningens avtal, vilket resulterat i minskade kostnader på ca 200 000 kr. Vi har nu nya leverantör av fastighetsservice, ny städfirma och omförhandlad fastighetsförsäkring. Amortering och omsättning av lån har även skett under året som gett minskade kostnader.

Årets resultat visar en förlust på 117 146 kr efter avskrivningar.

9. Föredragning av revisorernas berättelse

Anci Steilind drog revisionsberättelsen.

10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman beslöt fastställa resultat- och baIansräkningen.

11. Beslut om resultatdisposition

Stämman beslöt om resultatdisposition enligt styrelsens förslag.

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

Stämman beslöt ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår

Stämman beslöt att arvodet till styrelsen uppgår till 99 000 l‹r och arvodet till föreningens internrevisor 1 000 l‹r exkl sociala

14. Val styrelseledamöter och suppleanter

Stämman beslöt enligt valberedningens förslag att styrelsen under nästkommande år består av 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter enligt nedan:

Ledamöter:

 • Thomas Höglund, omval 2 år
 • Thomas Stavenberg, fyllnadsval 1 år ersätter Carolina Sjöstrand
 • Erik Hörnfeldt, nyval 2 år
 • Bo Wernström har 1 år kvar
 • Camilla Rosell har 1 år kvar

Suppleanter:

 • Johanna Venables, omval 2 år
 • Kjell Nilsson, fyllnadsval 1 år ersätter Erik Hörnfeldt
 • Elisabeth Lindell Norén, nyval 2 år

15. Val av revisorer och revisorsuppleanter

Stämman beslöt välja KPMG Jan-Ove Brandt till auktoriserad revisor och Andreas Nordström till föreningens ordinarie revisor med Sofia Nordström till suppleant.

16. Val av valberedning

Stämman beslöt utöka valberedningen till 4 personer enligt följande:

 • Ingrid Höglund, sammankallande
 • Marie Pettersson Linder
 • Maria Mellbing
 • Anna Knutsson

17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor

Styrelsen föreslår att föreningen hyr ut plats på taket för antenner i enlighet med tidigare information.

Styrelsen har via två tidigare informationsmöten och via blogg informerat om aktuella mobilantenner på tal‹et och stämman diskuterade detta och kom fram till två alternativ som stämman röstade utifrån.

Alt 1. Nej till antenner på taket

Alt 2. Ja till antenner på tal‹et. Styrelsen ges mandat att utreda och formulera villkorat avtal.

Efter röstning vann alt  2.

18. Motioner

Två motioner har inkommit a) Andrahandsuthyrningar b) Miljöpolicy

Andrahandsuthyrningar

All andrahandsuthyrning ska som tidigare anmälas och godkännas av styrelsen.

Diskussionen l‹ring korttidsuthyrning togs upp och diskuterades. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att ta fram regler för korttidsuthyrning. Om ett år ska korttidsuthyrningen utvärderas.

Miljöpolicy

Styrelsen fick i uppdrag att ta fram förslag till miljöpolicy till nästa årsmöte för beslut.

19. Stämmans avslutande

Stämman avslutades och ordförande tackade deltagarna för visat intresse.

Sekreterarens, ordförandens och de båda justeringspersonernas namnteckningar.