Renovering/ombyggnation av lägenhet

Vid ombyggnation eller renovering av lägenhet i föreningen ligger det fulla ansvaret hos den som utför eller låter utföra arbetet, det vill säga hos lägenhetsinnehavaren. Det är av största vikt att den eller de som utför dessa arbeten har de kompetenser och eventuella behörigheter som krävs.

Innan ombyggnationen eller renoveringen startar så vill föreningens styrelse ha in följande:
– Ritning eller skiss som visar vad arbetet avser.
– Namn och kontaktperson på de företag som kommer att utföra arbete i lägenheten.
– Verifikat som visar att behörighet att utföra arbetet finns. Detta gäller framför allt arbeten med installationer, det vill säga vatten, avlopp, el, ventilation och inte minst gas. Arbeten som medför ingrepp i ledning för stadsgas kräver speciell behörighet med anledning av den explosionsrisk som sådant arbete innebär.
– Vid ingrepp i byggnadens bärande delar ska utlåtande från konstruktör finnas. Utan sådant får inga ingrepp i byggnadens konstruktiva delar göras. Konstruktörs utlåtande ska delges styrelsen innan arbete får påbörjas.
– Egenkontroller som visar vilka kontroller utförare avser att göra.

Exempel på egenkontroller kan vara:

  • Att arbete med VS utförs enligt branschregler ”Säker Vatten”.
  • Att elinstallationer är korrekt utförda och provade.
  • Att tätskikt i våtrum är utförda enligt tillverkarens anvisningar.
  • Att eventuella ingrepp i konstruktiva delar har utfört i enlighet med konstruktörs ritningar och anvisningar.

Efter byggets avslutande vill styrelsen ha in följande:
– Egenkontroller enligt de kontrollplaner som har tagits fram innan arbetet påbörjades.
Observera att ovanstående kontroller bara är exempel. Ansvaret för att relevanta kontrollplaner tas fram, och att kontroller enligt planer utförs,ligger alltid hos den som låter utföra arbetet.
– Gärna fotodokumentation som visar arbetets genomförande (inget krav på detta).

Observera att ingrepp, arbeten eller åverkan utanför den egna lägenheten inte på några villkor får göras utan styrelsens godkännande. Observera också att eventuella arbeten med gemensamma system som vatten, ventilation eller värmesystem ska utföras på ett sätt som inte negativt påverkar funktionen i systemen.

För övrigt gäller regeln ”sunt förnuft” för allt arbete som utförs. Tänk på att inte störa grannar i onödan, att hålla rent och snyggt i trapphus, att inte lagra sopor där de är i vägen för grannar eller andra förbipasserande.

Med vänlig hälsning
Styrelsen genom Marcus Laurén 070-753 28 43