Rapport från styrelsemötet 4 oktober

1ersta4

Avtalet med mobiloperatören 3 om inplacering av utrustning på husets tak granskades en sista gång av styrelsen och undertecknandes sedan, i enlighet med årsmötets instruktioner.

Två medlemmar ur styrelsen utsågs till takgrupp, Kjelll Nilsson och Bo Wernström. De fick styrelsens uppdrag att utreda den bästa vägen framåt för taket. Som en del av det arbetat kommer de att ta fram en kostnadsuppskattning för byte till plåttak som alternativ till att antingen se över eller helt lägga om dagens skiffertak. Som en förutsättning för att kunna diskutera det alternativet kommer vi att ansöka om bygglov för en sådan förändring för att se om den över huvud taget är möjlig. Oavsett vilken lösning vi kommer att välja för taket så förordar styrelsen lånefinansiering.

Tidigare har vi tittat på bergvärme. Före sommaren diskuterade vi solel. Vi tycker att husets energiförsörjning är en stor och komplicerad fråga där en massa olika faktorer spelar in. Inte minst, vad kan vi göra för att förbättra isoleringen och effektivisera uppvärmningen, som vi vet inte är helt optimal. Dessutom har den politiska energiöverenskommelsen skapat förutsättningar för långsiktigare kalkyler, så styrelsen tyckte att nu är det ett bra tillfälle att göra en samlad utredning av vad som är bästa helhetslösningen för föreningen när det gäller att köpa, producera, sälja, lagra och spara energi. Då undrar vi om det finns någon av er andra som är intresserad av sådana här frågor och är villig att vara med i en energigrupp? I så fall, maila oss på styrelsen@stammen23.se

Sopgruppen rapporterar att källsortering av hushållsavfall kommer igång 21 oktober. Alla kommer att få information separat, men i princip så kommer ni att behöva samla hushållsavfall i två olika påsar som läggs i olika soptunnor. Matavfallet går till kompostering och omvandlas till drivgas som sopbilarna sedan körs på. Dessutom sänks föreningens kostnader för sophantering.

Vi kommer att behöva spola stammarna antingen i slutet av året eller början av nästa. Inget dramatiskt, det är ett underhåll som görs vart femte år normalt. Information kommer så snart vi vet exakt när det sker.

Dessutom, glöm inte festen 21 oktober. Om ni inte anmält er finns chansen fortfarande att maila ett osa till styrelsen@stammen23.se

Vänliga häslningar

Styrelsen genom EH