Information om bygglovsärendet Ersta, grannhörande

Ersta sjukhusbygge. Bygglovsärendet har diarienummer 2017-10557.

Nya ritningarna har skickats till Brf Stammen 23 för påseende och med möjlighet att inkomma med synpunkter senast 7 juni. Grannar i området kan inkomma med synpunkter tom 27 juni.

Ritningarna visar att Ersta tar upp det våningsplan de tidigare var tvungna att sänka. (Efter protester och kritiska synpunkter.)

Styrelsen i Stammen23 kommer att lämna synpunkter, vi beslutar om formuleringen på tisdagens styrelsemöte utifrån följande utkast. Den som har synpunkter och vill medverka, se ritningar uppmanas att antingen skicka synpunkter till Ulla West i styrelsen, ullakwest@gmail.com eller att komma till den öppna kvarten på styrelsemötet tisdag 5 juni kl 18.45

Det viktiga för detta tillfälle är att svara med våra synpunkter på de nya ritningarna, angående ny detaljplan och nytt bygglov. Styrelsen avser att inte blanda in det större mer övergripande perspektivet i synpunkterna som lämnas nu. Flera aspekter på byggplanerna är viktiga, såsom perspektivet framåt och osäkerheten om vilka effekter byggplanerna kan få på närmiljön och infrastrukturen i området.

Utkast synpunkter, formulering ska bestämmas på styrelsemötet 5 juni

Brf Stammen 23 anser att bygglov inte ska godkännas eftersom det inte överensstämmer med den fastlagda detaljplanen avseende byggnadens totala höjd. Enligt nya ritningar skulle byggnaden bli ytterligare en våning högt. Hänvisning till ritningBygglovhandling ENS ritning nr A-40-3-2631000, HUS 26 Fasad mot väster, Lilla Erstagatan.

Stammen 23 har tidigare protesterat mot flera aspekter av byggplanerna och överklagat beslut om bygglov och godkännande av detaljplan, bland annat har Stammen 23 presenterat kritiska synpunkter på den planerade byggnadens storlek och höjd.

Enligt den nya ritningen som nu ligger till grund för ny ansökan om bygglov ska huset bli högre än det vi tidigare protesterat emot.

Vi hänvisar till tidigare skrivelser från brf Stammen 23.

_________________________________________________________________

Frågor ställda till Bygglovsavdelningen Södermalm, Stadsbyggnadskontoret.

Att ansöka om en ny detaljplan och få det godkänt är inte samma sak som att få ”bygget” godkänt? Måste Ersta ansöka om bygglov separat? Om ja har de gjort det?

SVAR Precis. Efter en detaljplaneprocess och en ny detaljplan har vunnit lagakraft måste man ha ett godkänt bygglov (och startbesked) innan man påbörjar. Ersta Diakoni har ansökt om bygglov och det är i just denna bygglovsprövningen som vi har skickat ut grannehörande och kungjort avvikelserna från detaljplanen. Bygglovsärendet har diarienummer 2017-10557.

Har Ersta lagt på ett våningsplan sedan detaljplanen?

SVAR Nej. Detaljplanen reglerar olika totalhöjder inom fastigheten. Det som sticker ut ovanför angiven totalhöjd är bl.a. en utrymningstrappa via taket. Utklipp på fasadritningar med aktuell utrymningstrappa markeras med rött nedan:

Ritning 1 Fasad mot Lilla Etstagatan

På nya ritningen ser vi att det våningsplan som tidigare ströks nu är tillbaka med argument att det är bl. a. en utrymningstrappa via taket.

Den utrymningstrappan borde förstås inrymmas inom ramarna för den tidigare beslutade takhöjden, inte vara en anledning (svepskäl) för att bygga tillbaka den högre höjden med ett våningsplan.

På frågan om Ersta lagt till ett våningsplan sedan detaljplanen svara Klarar Ebeling Nej.

Samtidigt visar ritningen ett våningsplan till.

Ritning2 Fasad mot norr, Sjukhusparken

De andra avvikelser handlar om att fallskyddsräcke på del av tak som har takterrass samt på gård i anslutning till en nivåskillnad blir något högre än totalhöjden. Bifogade ritningar visar avvikelser med mått förtydligas till höger under anmärkningar.

Hur kommer det sig att grannarna har fram till den 27 juni, men inte Brf kan ha samma tid, utan 7 juni?

SVAR Som jag skrev går det bra att inkomma med ett eventuellt yttrande på avvikelserna från planen fram till den 27 juni.

När en miljöundersökning görs i ett sk klassat område som anses känsligt och de bedömningsgrunderna som togs upp i miljöundersökningen inte längre gäller vad händer då. Alltså, Sweco gör en miljöutredning där de inte då tar in faktum som idag kommer att ske, vad händer då. Nu är det ju så att i området där miljöutredningen skedde så var det ju inte inräknat att i höst öppnar en gymnasieskola med 750 elever plus personal, ett nytt campus i Sjömansskolan och med fortsatt undervisning för Ersta Sköndal i gamla sjukhuset kommer att ske, plus nytt sjukhus med patienter och personal tillkommer. Det betyder ju att flera tusen personer per dag kommer vistas

i området för miljöutredningen, men detta togs inte med. 

SVAR Jag föreslår att ni ställer den frågan till planavdelningen då det är en planeringsfråga. I detta skede efter planprocessen hanterar vi själva bygglovet utifrån detaljplanen och tittar mer i detalj på själva byggnaden – utformning, tillgänglighet, användbarhet, brandutrymning etc.

Vi väntar på fler svar på frågor till Stadsbyggnadskontoret.