Protokoll från Årsmöte för Stammen 23, 2015

Ojusterat protokoll från bostadsrättsföreningen Stammen 23s årsmöte i Norska Kyrkan 2015-05-06.

 1. Mötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna

 

 1. Dagordningen godkändes

 

 1. Anci Steilind väljs till ordförande

 

 1. Maria Paulsson väljs till sekreterare

 

 1. Anna Karin Lingham och Karin Strååt väljs till protokolljusterare och rösträknare

 

 1. Det konstaterades att handlingarna har blivit stadgeenligt utgivna.

 

 1. Stämman godkänner att deltagarlistan används som röstlängd

 

 1. Leif Hed berättar om väsentliga händelser under året

– målning i trapphus

– radonstrålningskontoll är gjord och godkänd

– hissmattor har bytts ut

-trappbelysning har ersatts

-branddörrarna på vinden har reparerats

– målning av trapphus och entréer kommer att fullföljas under året.

 

Thomas Höglund berättar om föreningens ekonomi

Årets resultat visar en förlust om 300 000 SEK, en förbättring från förra årets förlust om 800 000 SEK

Den ansamlade förlusten är 7,5 miljon, har ökat från förra årets 6,8 miljoner, detta på grund av de höga värmekostnaderna till viss del med även flera stora reparationer år efter år. Gamla avtal ses nu över och omförhandlas. Vi kommer också att sänka avskrivningen av huset från 1,5% till 0,8%.

 

 1. Anci Steilind läser revisorernas berättelse

 

 1. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

 

 1. Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag

 

 1. Stämman gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 1. Arvoden för styrelsen och revisorer fastställdes till oförändrade 100 000 kronor exkl. sociala per verksamhetsår.

 

14 och 15. Stämman väljer 5 ordinarie och 2 suppleanter till styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, nämligen:

– Camilla Rosell omvald för två år

– Karl Johan Elo väljs på ett år

– Bo Wernström väljs två år

– Carolina Sjöstrand väljs på två år

– Erik Hörnfeldt väljs som suppleant på två år

– Thomas Höglund och Johanna Venables sitter kvar som styrelseledamöter från föregående år.

 

 1. Revisorer

Jan-Ove Brandt på KPMG fortsätter

Anderas Nordström ordinarie fortsätter

Mikael Eriksson suppleant

Stämman godkänner detta

 

 1. Ny medlem i valberedningen, Marie Petterson Linder

Ingrid Höglund sitter kvar.

Stämman godkänner detta

 

 1. Två förslag om stadgeändringar

a) Förslag om att stämman får större befogenhet att tycka till om förändringar i årsavgiften.

Bifalles ej av stämman.

b) Tillägg om tillåtelse att ta ut extra avgift för andra hands uthyrning motsvarande ett halvt basbelopp per år.
Stämman godkänner.

 

 1. Stämman förklaras avslutad.