Rapport från ordinarie styrelsemöte 11 maj

1ersta4

Rapport från styrelsemöte för föreningen Brf Stammen 23 den 11:e maj 2015 i föreningslokalen.

Närvarande:
Thomas Höglund
Erik Hörnfeldt
Camilla Rosell
Johanna Venables
Carolina Sjöstrand
Bo Wernström
Karl-Johan Elo

Camilla Rosell redogjorde för hur inköp av varor och tjänster har gått till tidigare år.
Föreningen har haft avtal med en fastighetsförvaltare som har skött det mesta i huset.
Camilla Rosell föreslog att styrelsen ska upprätta nya rutiner vid inköp och varor och
tjänster. Förslaget bestod av följande:
– styrelsens ledamöter ska alltid fråga om pris och ta med prisuppgift till nästa
styrelsemöte innan beställning av större arbeten
o undantag: om en situation uppstår som kräver akut åtgärdande så har
styrelsens ledamöter mandat att handla utan godkännande från övriga i
styrelsen
– föreningens kassör ska alltid kontrollera tjänstens specifikation och belopp innan
attestering av fakturor
– styrelsen ska alltid ta in offerter för arbeten som överstiger 10 000 kronor
Styrelsen beslutade att anta Camilla Rosells förslag till rutiner vid inköp av varor och
tjänster.

Styrelsen diskuterade behovet av att omförhandla två av föreningens lån som förfaller .
Det ena lånet är på 2,9 miljoner och det andra på 2 miljoner.
Styrelsen beslutade att Camilla Rosell och Thomas höglund ansvarar för att säga upp det
gamla avtalet och att lånen ska omförhandlas. Styrelsen beslutade att utse Carolina
Sjöstrand som ansvarig för att förhandla nya lånevillkor.

Styrelsen diskuterade vilka frågor som styrelsen bör driva och när synpunkter ska
inkomma för att säkerställa rätt till överklagan av beslut om utbyggnad.
Styrelsen beslutade att kontakta Bo Willén om att skicka ut en maillista till
föreningens medlemmar med en sammanställning av invändningar mot utbyggnaden
av Ersta sjukhus. Styrelsen beslutade att även låta Camilla Rosell ansvara för att
skicka samma lista med invändningar, i föreningens namn, till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se före 2015-05-12 för att säkerställa
möjligheten att kunna överklaga beslut om utbyggnad vid ett senare tillfälle.
2. Mobilmast på husets tak
Styrelsen beslutade att låta Erik Hörnfeldt kolla upp möjligheten att sätta upp en
mobilmast på husets tak.
3. Städavtalet
Camilla Rosell berättade att det gamla städavtalet har sagts upp och löper ut i juni 2015.
Vidare redogjorde Camilla Rosell för att vi nu har städning i trapphuset en gång i veckan
under sommarhalvåret och två gånger i veckan under vinterhalvåret och föreslog att vi
när vi förhandlar nytt avtal ska ha städning mer sällan. Thomas Höglund pratade även om
mattor i entrérna. I dag har vi mattor året om. Thomas föreslog att vi bara skulle ha
mattor under vinterhalvåret när det är blött. Andra ledamöter kom med invändningar mot
detta.
Styrelsen beslutade att Camilla Rosell ska ta in offerter för nytt städavtal – då med
städning en gång i veckan under vinterhalvåret och varannan vecka under
sommarhalvåret.
4. Övriga avtal
Styrelsen diskuterade behovet av att se över föreningens samtliga avtal.
5. Torkskåp
Thomas Höglund informerade om att ett torkskåp i tvättstugan är trasigt och att vi
behöver köpa ett nytt.
Styrelsen beslutade att utse Camilla Rosell som ansvarig för att ta in offerter för nytt
torkskåp
6. Sopabonnemang
Thomas Höglund informerade om att vi i dag har avtal om sophantering med Liselotte
Lööf och frågade om någon kunde tänka sig att se över om vi kanske ska byta avtal för att
få ner kostnaden.
Styrelsen beslutade att Bo Wernström ska se över avtalet med sophantering

För styrelsen/eh.