Rapport från föreningsstämman

astammen23

I går, onsdagen 11 maj, hölls den årliga föreningsstämman som var välbesökt.

Anci Steilind valdes till stämmans ordförande och Karin Wernström Bergman till sekreterare.

Så snart protokollet är justerat och klart kommer det att publiceras här och på anslagstavlorna i huset. Fram tills dess får ni en preliminär rapport här.

Två frågor debatterades livligt under stämman, om vi ska ha mobilmast på taket och vilka regler som ska gälla för andrahandsuthyrning kortare perioder, typ via AirBnB. När det gäller mobilmaster ställdes två förslag mot varandra, det första var att vi skulle säga nej och det andra att styrelsen skulle få mandat att förhandla fram ett avtal. Stämman beslutade för det senare.

När det gällde korttidsuthyrning till exempel via AirBnB rådde det stor enighet om att andrahandsuthyrning bara får förekomma efter styrelsens godkännande och att vi inte vill ha någon hotell-liknande verksamhet inom föreningen. Efter en längre debatt ställdes två förslag mot varandra, antingen att vi enbart ska tillåta andrahandsuthyrning under längre tid typ upp till et år och av vanliga skäl typ studier på annan ort, utlandsboende med mera samt att föreningen ska säga nej till alla typer av korttidsuthyrning, eller att vi kan tillåta tillfällig uthyrning vid enstaka tillfällen och efter godkännande av styrelsen från fall till fall samt att styrelsen får uppdraget att ta fram regler för detta. Stämman beslutade för det senare förslaget.

Styrelsen fick även stämmans uppdrag att ta fram en miljöpolicy för föreningen.

Stämman valde också en ny styrelse. Thomas Höglund omvaldes på två år. Thomas Stavenberg som arbetat som adjungerad kassör till styrelsen sedan årsskiftet valdes till ordinarie medlem och Erik Hörnfeldt som tidigare varit suppleant valdes till ordinarie medlem. Camilla Rosell och Bo Wernström fortsätter båda som ordinarie medlemmar. Johanna Venables omvaldes till suppleant på ytterligare 2 år, Kjell Nilsson och Elisabet Lindell Norén valdes båda till nya suppleanter. Det betyder att styrelsen numera har åtta i stället för sju medlemmar.

Stämman valde sedan ny valberedning och ny internrevisor. Den tidigare valberedning med Ingrid Höglund som sammankallande och Marie Pettersson Linder arbetar vidare och utökas med Maria Melbing samt Anna Knutsson. Andreas Nordström fortsätter som internrevisor med Sofia Nordström som suppleant.

Stämman fastställde resultat- och balansräkning för 2015, beslutade om resultatdisposition enligt förslag, beviljade avgående styrelse ansvarsfrihet och beslutade om arvoden till styrelse och revisorer.

I övrigt hänvisar vi till det kommande protokollet.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar som deltog i stämman och i det efterföljande ost och vin-minglet i föreningslokalen. Det var som alltid trevligt att se er.

EH för styrelsen.