Årsstämman flyttas

Under rådande omständigheter med
spridningen av Coronaviruset, har
styrelsen beslutat att flytta
Årsstämman i BRF Stammen 23
till tisdag 23 juni.

Styrelsen har tid att tillsammans med SBC
(vår ekonomiska förvaltare) planera för
att genomföra stämman på ett ur
smittskyddssynpunkt säkert sätt och att
alla medlemmar ska kunna delta.

/Styrelsen

Information angående besiktning av lägenheter

Region Stockholm har i dagarna sänt ut information om besiktning av lägenheter inför kommande sprängningar för nya tunnelbanan till alla medlemmar i föreningen.
Samtidigt kan konstateras att sprängningarna för Nya Ersta Sjukhus ännu ej är avslutade. Styrelsen har kännedom om att dessa sprängningar sannolikt förorsakat skador i ett antal lägenheter.
För att förebygga ev problem med angränsning av ansvarstagande för sådana skador anser styrelsen att är det angeläget att slutbesiktning efter ENS’ sprängningar sker innan ny besiktning för nya tunnelbanan genomförs.
Styrelsen har kontakt med båda aktörerna och återkommer med ytterligare information i frågan.

Vi vill återigen påminna om att anmäla skador beroende på sprängningarna till ENS direkt eller till bo.wernstrom@bthbygg.se

Styrelsen 

Info från Styrelsen

Hallå där Grannar!

OBS! Förrådet på plan 1 i uppgången på 6:an behöver rensas på gemensamma ytor. Vi ber därför er som vet med er att ni har saker utanför förrådet att ta in dem i förrådet. Saker som står utanför privata förrådsytor kommer att återvinnas i samband med vårstädningen.


Tyvärr behöver vi också meddela att det har rapporterats flera skador från sprängningarna från ENS. Om en skada har dykt upp hos er så ska den dokumenteras och rapporteras av en extern part för senare försäkringsärende. Om ni behöver kontakt med en besiktningsman, vänligen kontakta Styrelsen@stammen23.se för vidare information. 


Behöver ni ventilera något med oss så är ni alltid välkomna att kontakta oss på mailen styrelsen@stammen23.se eller dyka upp på den öppna kvarten under ett styrelsemöte (Start 18:45). De närmsta mötena är schemalagda: 
10/3,
31/3,
(21/4 inför årsstämman)
5/5 årsstämma Erstakonferens

Ha en bra dag

Ersta trappor kommer stängas av

Bakgrund Inför byggandet av Ersta nya sjukhus kommer två byggnader på fastigheten Rabatten 9 att rivas, dels den låga byggnaden hus 20 som vetter mot parkeringsplatsen framför Folkungagatan och dels den höga byggnaden hus 21 som står längs Ersta trappor. Inför rivningen har entreprenörerna upprättat arbetsberedningar och riskanalyser. Denna PM är en sammanfattning av dessa. 

Planerat utförande av rivningen Hus 21 har en stomme och yttertak av betong och kommer att klippas ner med hjälp av höjdrivningsmaskin. Maskinen kommer att vara uppställd inne på Rabatten 9. Under rivningsarbetet kan betongbitar och annat rivningsmaterial falla ner från huset. Ersta trappor kommer att vara avstängd för all gångtrafik under rivningen på grund av risken för fallande föremål. 

För att skydda konstruktionen i Ersta trappor kommer trappor och murar att skyddas med tunga stockmattor och tunga sprängmattor. Det kommer därför inte heller att vara möjligt att gå i trapporna utanför arbetstid. 

Eftersom boende ovanför Ersta trappor upplever avstängningen problematisk har vi även utrett om en tillfällig trappa skulle kunna placeras väster om ordinarie trappa. Detta är inte möjligt då även detta område ingår i riskområdet där rivningsmaterial kan falla ner.

Ersta har erhållit polistillstånd och godkännande av trafikanordningsplan för avstängningen av trapporna. 

Tider Ersta trappor kommer att stängas av när förberedelserna med den tunga skyddstäckningen startar under vecka 27. Rivningsarbetena planeras att starta under vecka 28 och bedöms vara färdigställda under vecka 31. Därefter behöver Ersta trappor täckas av innan gångtrafik kan släppas fram igen. Detta bedöms ske under vecka 32. 

Styrelsen vill även påminna att man kan prenumerera på nyhetsbrev om bygget genom att maila till erstanyasjukhus@erstadiakoni.se och önska att få nyhetbrev till sin e-mail.


Information från Styrelsen

Hej Grannar!
Styrelsen vill informera om att alla medlemmar i stammen23 har möjlighet att ta del av information från föreningen genom att logga in på sbc.se hemsida. Använd förslagsvis bankID. SBC har även kundservice tel 0771 722722. 
Följande nya dokument finns nu att läsa på sidan ”mitt SBC”

– Årsredovisningen 2018

– Besiktningsprotokoll inför sprängningarna i samband av byggandet av Ersta Nya Sjukhus”:Besiktning av samtliga lägenheter i Stammen 23 genomfördes. Ett samlat dokument har laddats upp.

– Protokoll från årsstämman 20190506.

– Separat dokument 20190604 från Peter Lindell (ordförande på stämman) angående överklagandet av bygglovet för Ersta Nya Sjukhus som togs upp i anslutning till stämman. 
Stämmoprotokoll samt dokument från Peter Lindell finns även anslagna på anslagstavlorna i trapphusen. 

Om ni undrar över något eller saknar information, tveka inte att höra av er till oss på  styrelsen@stammen23.se

Ha en riktigt härlig dag i sommarvärmen

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

Information om byggandet vid Ersta sjukhus

Hej alla härliga grannar! Hoppas ni juter i sommarvärmen. Det hölls ett möte mellan Ersta Nya Sjukhus och stammen23 efter vår årsstämma där flera i huset var med och disskuterade. Nedan kommer en gemensam rapport från Styrelsen tillsammans med Ulla West om vad som dosskuterades på mötet.

Trevlig helg!

Rapport från informationsmöte om Ersta Nya Sjukhus ENS
måndag 13 maj, Ersta Konferens.

Närvarande från ENS:
Jan-Åke Zetterström, sjukhuschef Ersta Sjukhus
Margareta Lindblom, produktionschef
Lina Lindkvist, kommunikatör Ersta
Jonas Ringström, projektchef bygget
Stefan Nilsson, direktor Ersta diakoni

Närvarande från Stammen 23:
Per och Annika Melin, Brita Nylander, Bo Wernström, Johannes Frenzel, Örjan Kylhammar, Thord Sjöberg, Kätie Lundberg, Ulrika Bokstad, Karin Strååt, Susanna Walter, Ulla West

J-Å Zetterström inledde med ca 20 minuter allmänt prat om Ersta sjukhus historia och om behov av att förnya och bygga ut sjukhuset innan han kom till fakta om byggplanerna.

Ersta diakoni är ägare av sjukhuset och sjukhusets ombyggnad/nybyggnad.
HENT är byggentreprenör.
Margareta Lindblom och Jonas Ringström redogjorde för byggplanerna och visade bilder och ritningar projicerade på duk. Frågor ställdes från åhörarna parallellt.

Hålltider som vi tidigare informerats om repeterades:
Rivning startar och pågår maj-september 2019
Sprängning pågår juni-maj vid fasta tider dagligen kl 11, 13 och 15
Pålning kommer att ske mellan kl 07-19
Byggd hus-stomme står klar höst 2021
Byggnaden är klar för inflyttning höst 2023

Nya informationer från Ersta som Stammen 23 ställde frågor runt:
° Avståndet mellan gamla sjukhusbyggnaden och ENS mot Lilla Erstagatan.
De flesta av oss hade uppfattat att Stefan Nilsson efter vår årsstämma sagt att omritningar medförde större avstånd mellan de två byggnaderna än tidigare planer.
Detta dementerades på detta möte av Ersta och Stefan Nilsson. Det blir inte större avstånd mellan byggnaderna, Stefan Nilsson hade på vår årsstämma uttryck sig otydligt.

° Träden närmast sjukhuset, vid trapporna mellan Folkungagatan och Lilla Erstagatan ska fällas för att möjliggöra bygget. Tre eller fyra träd mot sjukhuset fälls av Ersta som säger att dessa träd måste tas bort då de står för nära området där det ska rivas, sprängas och byggas, träd på andra sidan trappan mot Stammen 23 fälls av Sthlm stad för att skapa symmetri.
Träden, som växer utanför byggtomten, är ett viktigt inslag i grönskan och övergången till park sedan drygt hundra år.
Åhörare ifrågasatte att träden ska fällas. Ersta förklarade att det är nödvändigt då de står för nära nybygget.

° Trappan mellan Folkungagatan-Lilla Erstagatan kommer att stängas av under tiden då rivningen pågår och periodvis under byggtiden om/när det blir nödvändigt.
Åhörare ifrågasatte och föreslog att en tillfällig trappa byggs närmare Stammen 23. Ersta svarade efter påtryckning att de ska ta med sig förslaget.

° Nybyggnadens höjd. En åhörare ifrågasatte varför den övre våningen på nybyggnaden inte flyttas ner på underliggande våningsplan som är inskjutet. Ersta svarade att det är omöjligt att gå in på sådana ändringar.

° Åhörare framförde önskemål om grönska som integreras i arkitekturen mot Lilla Erstagatan. Svar från Ersta: Det kostar mycket. och Ersta kan framför allt inte plantera grönska på stadens mark.

° Åhörare ställde frågor om framkomlighet. Ersta hänvisar till byggplanerna men påpekar samtidigt att de är skyldiga att se till att framkomlighet med bil till Lilla Erstagatan och Stigbergsgatan alltid finns, inte minst för räddningstjänstens skull.

Ulla West/Styrelsen

Nya styrelsen

Tjenare grannar!

Vid årets stämma i brf stammen23 valdes ny styrelse . Den nya har nu konstituerat sig och fördelat ansvaret enligt följande;

Ordinarie ledamöter: 

  • Birgith Lannerö – Ordförande
  • Susanne Walter – Sekreterare
  • Johannes Frenzel – Kassör
  • Thomas Stavenberg – Speciella projekt
  • Bo Wernström  – Fastighetsärenden samt kontaktperson för ENS 

Suppleanter:

  • Nils Landberg – Kommunikation
  • Susanna Dufva- Ledamot
  • Örjan Kylhammar  – Kontaktperson för Föreningslokalen

Nästa styrelsemöte är tisdag 4/6 kl 19 i föreningslokalen. 
18:45 är det ÖPPEN KVART för medlemmar. 

Trevlig helg!

Mvh Styrelsen 

Ny portkod

Hej grannar!

Hoppas att ni mår toppen och njuter av vädret nu när sommaren nalkas!

Onsdagen den 12e juni kommer vi att byta till ny portkod. Den nya koden kommer i god tid meddelas genom lapp i brevlådan.

Ha det så bra!

/Styrelsen

Angående bygget av Ersta Nya sjukhus (ENS)

Med anledning av att synpunkter har framförts från ett antal medlemmar i brf Stammen 23 ang nytt överklagande till mark- och miljödomstolen vill styrelsen meddela följande:

Styrelsen fattade den 20/5 beslut om att inte utfärda fullmakt för den inlämnade överklagan. Skälen är desamma som angivits tidigare. Styrelsens uppfattning är att ett nytt överklagande, utan att kunna tillföra några som helst nya argument, är meningslöst. Våra överklaganden har hittills avslagits i samtliga instanser och det finns ingen anledning att tro att något annat skulle ske denna gång. Det har framförts synpunkter att en överklagan skulle kunna användas som ett redskap i en förhandling med Ersta men vi tror inte det är en framkomlig väg. Det är snarast att betrakta som utpressning att använda en överklagan på det sättet. Vi (styrelsen) tror att vi har större möjligheter att påverka Ersta genom dialog och vi kommer inom kort att kalla dem till ett möte för att diskutera möjligheterna att få en provisorisk trappa och, om möjligt, även det som kallas grönkompensation i någon form. Även frågan om att ta bort/flytta ner översta våningen kommer att lyftas även om det förmodligen är ett för stort ingrepp i detta skede. Brf Stammen 23 ska handskas med Ersta i många frågor under de kommande åren och vi tror,  som jag redan nämnt,  att dialog är bättre än konfrontation nu när bygget alldeles snart ska påbörjas. Om vi har rätt eller fel i den tron kommer vi aldrig att få veta, men vi har tagit beslutet att inte överklaga efter långa och konstruktiva diskussioner och vi känner oss trygga i detta beslut.