Hurra, nästa år firar vi 20-årsdag!

20ys1

Nästa år, 2016, är det 20 år sedan den här bostadsföreningen bildades.

Det ska vi fira tillsammans, vi som varit med från början och alla vi som tillkommit sedan dess.

Vill du vara med och planera, förbereda eller om du bara har bra ideer, hör av dig till Camilla Rosell, camilla.rosell@pomstockholm.se, eller Johanna Venables, johanna999@yahoo.com.

Trevligt!

/EH

 

Protokoll från Årsmöte för Stammen 23, 2015

Ojusterat protokoll från bostadsrättsföreningen Stammen 23s årsmöte i Norska Kyrkan 2015-05-06.

 1. Mötet förklarades öppnat och alla hälsades välkomna

 

 1. Dagordningen godkändes

 

 1. Anci Steilind väljs till ordförande

 

 1. Maria Paulsson väljs till sekreterare

 

 1. Anna Karin Lingham och Karin Strååt väljs till protokolljusterare och rösträknare

 

 1. Det konstaterades att handlingarna har blivit stadgeenligt utgivna.

 

 1. Stämman godkänner att deltagarlistan används som röstlängd

 

 1. Leif Hed berättar om väsentliga händelser under året

– målning i trapphus

– radonstrålningskontoll är gjord och godkänd

– hissmattor har bytts ut

-trappbelysning har ersatts

-branddörrarna på vinden har reparerats

– målning av trapphus och entréer kommer att fullföljas under året.

 

Thomas Höglund berättar om föreningens ekonomi

Årets resultat visar en förlust om 300 000 SEK, en förbättring från förra årets förlust om 800 000 SEK

Den ansamlade förlusten är 7,5 miljon, har ökat från förra årets 6,8 miljoner, detta på grund av de höga värmekostnaderna till viss del med även flera stora reparationer år efter år. Gamla avtal ses nu över och omförhandlas. Vi kommer också att sänka avskrivningen av huset från 1,5% till 0,8%.

 

 1. Anci Steilind läser revisorernas berättelse

 

 1. Stämman beslutade fastställa resultat- och balansräkning.

 

 1. Stämman beslutade om resultatdisposition enligt styrelsens förslag

 

 1. Stämman gav den avgående styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret

 

 1. Arvoden för styrelsen och revisorer fastställdes till oförändrade 100 000 kronor exkl. sociala per verksamhetsår.

 

14 och 15. Stämman väljer 5 ordinarie och 2 suppleanter till styrelsen, i enlighet med valberedningens förslag, nämligen:

– Camilla Rosell omvald för två år

– Karl Johan Elo väljs på ett år

– Bo Wernström väljs två år

– Carolina Sjöstrand väljs på två år

– Erik Hörnfeldt väljs som suppleant på två år

– Thomas Höglund och Johanna Venables sitter kvar som styrelseledamöter från föregående år.

 

 1. Revisorer

Jan-Ove Brandt på KPMG fortsätter

Anderas Nordström ordinarie fortsätter

Mikael Eriksson suppleant

Stämman godkänner detta

 

 1. Ny medlem i valberedningen, Marie Petterson Linder

Ingrid Höglund sitter kvar.

Stämman godkänner detta

 

 1. Två förslag om stadgeändringar

a) Förslag om att stämman får större befogenhet att tycka till om förändringar i årsavgiften.

Bifalles ej av stämman.

b) Tillägg om tillåtelse att ta ut extra avgift för andra hands uthyrning motsvarande ett halvt basbelopp per år.
Stämman godkänner.

 

 1. Stämman förklaras avslutad.

Rapport från ordinarie styrelsemöte 11 maj

1ersta4

Rapport från styrelsemöte för föreningen Brf Stammen 23 den 11:e maj 2015 i föreningslokalen.

Närvarande:
Thomas Höglund
Erik Hörnfeldt
Camilla Rosell
Johanna Venables
Carolina Sjöstrand
Bo Wernström
Karl-Johan Elo

Camilla Rosell redogjorde för hur inköp av varor och tjänster har gått till tidigare år.
Föreningen har haft avtal med en fastighetsförvaltare som har skött det mesta i huset.
Camilla Rosell föreslog att styrelsen ska upprätta nya rutiner vid inköp och varor och
tjänster. Förslaget bestod av följande:
– styrelsens ledamöter ska alltid fråga om pris och ta med prisuppgift till nästa
styrelsemöte innan beställning av större arbeten
o undantag: om en situation uppstår som kräver akut åtgärdande så har
styrelsens ledamöter mandat att handla utan godkännande från övriga i
styrelsen
– föreningens kassör ska alltid kontrollera tjänstens specifikation och belopp innan
attestering av fakturor
– styrelsen ska alltid ta in offerter för arbeten som överstiger 10 000 kronor
Styrelsen beslutade att anta Camilla Rosells förslag till rutiner vid inköp av varor och
tjänster.

Styrelsen diskuterade behovet av att omförhandla två av föreningens lån som förfaller .
Det ena lånet är på 2,9 miljoner och det andra på 2 miljoner.
Styrelsen beslutade att Camilla Rosell och Thomas höglund ansvarar för att säga upp det
gamla avtalet och att lånen ska omförhandlas. Styrelsen beslutade att utse Carolina
Sjöstrand som ansvarig för att förhandla nya lånevillkor.

Styrelsen diskuterade vilka frågor som styrelsen bör driva och när synpunkter ska
inkomma för att säkerställa rätt till överklagan av beslut om utbyggnad.
Styrelsen beslutade att kontakta Bo Willén om att skicka ut en maillista till
föreningens medlemmar med en sammanställning av invändningar mot utbyggnaden
av Ersta sjukhus. Styrelsen beslutade att även låta Camilla Rosell ansvara för att
skicka samma lista med invändningar, i föreningens namn, till
stadsbyggnadskontoret@stockholm.se före 2015-05-12 för att säkerställa
möjligheten att kunna överklaga beslut om utbyggnad vid ett senare tillfälle.
2. Mobilmast på husets tak
Styrelsen beslutade att låta Erik Hörnfeldt kolla upp möjligheten att sätta upp en
mobilmast på husets tak.
3. Städavtalet
Camilla Rosell berättade att det gamla städavtalet har sagts upp och löper ut i juni 2015.
Vidare redogjorde Camilla Rosell för att vi nu har städning i trapphuset en gång i veckan
under sommarhalvåret och två gånger i veckan under vinterhalvåret och föreslog att vi
när vi förhandlar nytt avtal ska ha städning mer sällan. Thomas Höglund pratade även om
mattor i entrérna. I dag har vi mattor året om. Thomas föreslog att vi bara skulle ha
mattor under vinterhalvåret när det är blött. Andra ledamöter kom med invändningar mot
detta.
Styrelsen beslutade att Camilla Rosell ska ta in offerter för nytt städavtal – då med
städning en gång i veckan under vinterhalvåret och varannan vecka under
sommarhalvåret.
4. Övriga avtal
Styrelsen diskuterade behovet av att se över föreningens samtliga avtal.
5. Torkskåp
Thomas Höglund informerade om att ett torkskåp i tvättstugan är trasigt och att vi
behöver köpa ett nytt.
Styrelsen beslutade att utse Camilla Rosell som ansvarig för att ta in offerter för nytt
torkskåp
6. Sopabonnemang
Thomas Höglund informerade om att vi i dag har avtal om sophantering med Liselotte
Lööf och frågade om någon kunde tänka sig att se över om vi kanske ska byta avtal för att
få ner kostnaden.
Styrelsen beslutade att Bo Wernström ska se över avtalet med sophantering

För styrelsen/eh.

Sammanfattning av konstituerande styrelsemöte 11 maj

1ersta4

Rapport från konstituerande styrelsemöte för föreningen Brf Stammen 23 den 11:e maj 2015 i föreningslokalen.

Närvarande:
Thomas Höglund
Erik Hörnfeldt
Camilla Rosell
Johanna Venables
Carolina Sjöstrand
Bo Wernström
Karl-Johan Elo

Styrelsen diskuterade styrelsens olika ansvarsområden
Styrelsen beslutade att välja Thomas Höglund till föreningens ordförande, Camilla
Rosell till föreningens vice ordförande, Carolina Sjöstrand till föreningens kassör,
Thomas Höglund till föreningens behörighetsadministratör och Erik Hörnfeldt till
föreningens webmaster.

Styrelsen diskuterade vilka frågor som ledamöterna kan tänka sig att arbeta med
under året
Ordinarie ledamot Bo Wernström berättade att han gärna ville arbeta med husets
tekniska frågor
Ordinarie ledamot Camilla Rosell berättade att hon vill fortsätta med arbetet att se över
föreningens avtal.
Suppleant Erik Hörnfeldt berättade att han gärna ville ta kontakt med Comhem angående
att se över bredbandsavtalet.
Styrelsen beslutade att välja Bo Wernström till ansvarig för föreningens nycklar

För Styrelsen/EH.

 

 

 

Ny styrelse för Stammen 23

lersta2

Tack alla ni som deltog i föreningens årsmöte i Norska kyrkan 6 maj.

För er som inte hade möjlighet att delta kan vi berätta att Stammen 23s nya styrelse består av Thomas Höglund, Karl-Johan Elo, Camilla Rosell, Carolina Sjöstrand och Bo Wernström som ordinarie ledamöter samt Johanna Venables och Erik Hörnfeldt som suppleanter.

Måndagen 11 maj hade styrelsen konstituerande möte och sitt första arbetsmöte.

Justerade protokoll från dessa möten kommer, tillsammans med bilder på den nya styrelsens ledamöter.

Den nya styrelsens viktigaste arbetsuppgift är att fortsätta den gamla styrelsens översyn av föreningens avtal med en omförhandling av banklånen som första punkt.

Om det är något ni undrar finns styrelsen som vanligt tillgänglig på styrelsen@stammen23.se.

Vänliga hälsningar från oss alla

Erik Hörnfeldt

 

 

Välkommen till Stammen 23

lersta6

Det här är en blogg för vår bostadsrättsförening på Stigberget på Södermalm.

Tills vidare kommer bloggen att existera parallellt med den gamla websidan på www.stammen23.se men det är i första hand här som styrelsen kommer att publicera information om sin verksamhet och viktiga händelser som berör huset. Så från och med nu är det hit ni ska gå. Det finns en smart funktion för att prenumerera på uppdateringar. Använd gärna den.

Vi har också en ny sida på Facebook som heter Stammen 23. Den är just nu tänkt för en vidare målgrupp av människor som skulle kunna tänka sig att flytta hit eller som bara är allmänt intresserade av den här delen av Södermalm. Gå gärna in på den och tryck gilla.

Välkomna!

Erik Hörnfeldt